Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 15504 tài liệu hướng dẫn cho mục tiêu quá trình hồ sơ cho khả năng quyết tâm và mục đích cải thiện. Phần này của tiêu chuẩn IEC 15504 cung cấp hướng dẫn cho thiết lập quá trình mục tiêu hồ sơ cho các mục đích sau đây:
— bởi hoặc đại diện cho một tổ chức với mục tiêu xác định mục tiêu quá trình hồ sơ để gặp gỡ định cần;
— bởi hoặc đại diện cho một tổ chức với mục tiêu xác định mục tiêu quá trình chống lại hồ sơ đó để đánh giá khả năng thực tế của tổ chức để đáp ứng được mục tiêu đó;
— bởi hoặc đại diện cho một tổ chức với mục tiêu xác định mục tiêu quá trình chống lại hồ sơ đó để đánh giá khả năng thực tế của một tổ chức khác để đáp ứng được mục tiêu đó;
— bởi hoặc đại diện cho một tổ chức với mục tiêu xác định cần để cải thiện dựa trên bất kỳ khả năng khoảng cách giữa thực tế khả năng và các mục tiêu quá trình hồ sơ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI